user

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin użytkowania

Regulamin sklepu internetowego

**§1 Ogólne postanowienia**

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl.

1.2. Sklep internetowy działający pod adresem www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl jest własnością i zarządzany przez EMPOWEREDU LIMITED, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 15714318, z siedzibą pod adresem 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn.

1.3. Dane kontaktowe umożliwiające Kupującemu kontakt z Sprzedawcą:

– Adres pocztowy: 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn

– Numer telefonu i/lub faksu: Tel: +44 77 259 75 952

– Adres e-mail: info@justynakubach.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego EMPOWEREDU LIMITED jest stale dostępny na stronach internetowych www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl w sposób umożliwiający Klientom uzyskanie, reprodukcję i zachowanie jego treści. Regulamin jest także udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

**§2 Definicje**

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

2.1. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca korzystający z praw konsumenckich – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy charakter umowy nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności z perspektywy wykonywanej działalności gospodarczej dostępnej w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową na własny rachunek oraz dokonująca czynności prawnych bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – EMPOWEREDU LIMITED, 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn, 15714318,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl przez EMPOWEREDU LIMITED, 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn, 15714318,

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020.1740),

2.7. Towary i Usługi – wszystkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego za pomocą środków elektronicznych, w tym Konsumenty, Przedsiębiorcy korzystający z praw konsumenckich oraz Przedsiębiorcy,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, zawierające w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług objętych umową sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,

2.11. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287).

**§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego**

3.1. Ceny wszystkich towarów i usług oferowanych przez Sklep są cenami brutto i wyrażone w polskich złotych. Odstępstwa od zasady polskiej waluty są wyraźnie oznaczone.

3.2. Ceny widoczne na stronach internetowych sklepu www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl prowadzonego przez EMPOWEREDU LIMITED, jak również opisy towarów i usług, stanowią jedynie informacje handlowe, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zyskują one charakter wiążący dla zawarcia konkretnej umowy jedynie po potwierdzeniu przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia do realizacji.

3.3. Sprzedawca korzysta ze kodów rabatowych w sklepie internetowym www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl EMPOWEREDU LIMITED, uprawniających do zakupu towarów z określonym rabatem wymienionym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają wymian

ie na ekwiwalent gotówkowy.

3.4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl EMPOWEREDU LIMITED wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.5. Aby złożyć skuteczne zamówienie w sklepie internetowym EMPOWEREDU LIMITED, niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego właściwe wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X itp.

3.6. Strona internetowa Sklepu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dostosowuje treść strony do urządzenia, na którym jest wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlania zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona internetowa sklepu internetowego EMPOWEREDU LIMITED posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

**§4 Warunki zawarcia umowy sprzedaży**

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym EMPOWEREDU LIMITED można składać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach internetowych sklepu www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl.

4.2. Klient, składając zamówienie, zobowiązany jest podać poprawne dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie jednocześnie informując o akceptacji Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie odpowiedniego e-maila przez Sprzedawcę na podany w formularzu zamówienia adres. W chwili potwierdzenia akceptacji zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie i zachowanie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie odpowiednich informacji na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia, o czym mowa w §4 pkt 4.2.

4.5. Składanie Zamówień w sklepie internetowym EMPOWEREDU LIMITED jest możliwe przez całą dobę przez cały rok.

**§5 Sposoby płatności i warunki płatności**

5.1. W sklepie EMPOWEREDU LIMITED możliwe jest dokonanie płatności jednym z następujących sposobów: płatność kartą, przelew bankowy na konto Sprzedawcy, PayPal.

**§6 Prawo odstąpienia od umowy**

6.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z praw konsumenckich, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania świadczenia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. W przypadku skorzystania z prawa wymienionego w poprzednim punkcie, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: info@justynakubach.pl; można to również zrobić drogą elektroniczną, korzystając z elektronicznego formularza odstąpienia wysłanego na adres e-mail Sprzedawcy info@justynakubach.pl. W celu zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie wymienionym w §6 pkt 6.1 nie wywołuje skutków prawnych.

6.3. Formularz odstąpienia jest udostępniany Kupującemu drogą elektroniczną (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

6.4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu (na trwałym nośniku w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

6.5. Koszt zwrotu produktu elektronicznego, z wyjątkiem sytuacji wymienionej w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie płatności dokonane przez Kupującego zostaną niezwłocznie zwrócone na konto bankowe Kupującego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.

6.7. Sprzedawca oświadcza, że zwrot płat

ności wymieniony w §6 pkt 6.9 Regulaminu zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użył Kupujący. Sprzedawca, w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Kupującego.

6.8. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie ma zastosowania do umów objętych art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6.9. Zawierając umowę, Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z praw konsumenckich potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdzając, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

**§7 Reklamacje**

7.1. Podstawą i zakresem odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową, określają przepisy powszechnie obowiązujące oraz następujące postanowienia Regulaminu.

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad.

7.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych podczas dostawy elektronicznej lub w przypadku składania reklamacji do Sprzedawcy, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres: 2 Livesey Close, SE28 0GR, Londyn, lub drogą elektroniczną na adres info@justynakubach.pl. Zgłoszenie powinno preferowanych określać wadę, którą Klient uważa, że produkt/usługa posiada, a jeśli to możliwe – dokumentować wadę, datę jej wystąpienia, żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 560 i następne Kodeksu cywilnego, oraz podać dane kontaktowe. Wymogi te mają charakter zaleceń, ich brak nie wpływa na skuteczność złożonych reklamacji.

7.4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni.

7.5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć nowy produkt/usługę wolny od wad lub zaproponować inną rozwiązanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§8 Polityka zwrotów**

8.1. Sprzedawca, EMPOWEREDU LIMITED, prowadzący sklep internetowy pod adresem www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl, udostępnia politykę zwrotów dla swoich klientów.

8.2. W przypadku zwrotu towarów lub usług Kupujący ma prawo otrzymać zwrot pieniędzy za zwrócone towary, wyłączając koszty dostawy, w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconych towarów lub usług przez Sprzedawcę.

8.3. Zwracane towary muszą być w oryginalnym stanie, nieużywane, z wszystkimi metkami. Jakiekolwiek oznaki użytkowania lub uszkodzenia mogą skutkować odmową zwrotu lub potrąceniem z kwoty zwrotu.

8.4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za koszty zwrotu towarów lub usług, chyba że zwrot jest spowodowany winą Sprzedawcy lub produkt jest wadliwy.

8.5. Zwroty będą przetwarzane przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że Sprzedawca i Kupujący uzgodnią inny sposób.

8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu, jeśli zwrócone towary nie spełniają warunków określonych w tej polityce zwrotów.

8.7. W razie pytań dotyczących zwrotów lub reklamacji Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, korzystając z podanych w niniejszym Regulaminie danych kontaktowych.

8.8. Niniejsza polityka zwrotów jest dodatkowa w stosunku do ewentualnych praw przysługujących Kupującemu na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym, lecz nie ograniczając się do, przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

8.9. Kupujący, dokonując zakupu w sklepie internetowym EMPOWEREDU LIMITED, potwierdza i zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej polityki zwrotów.

**§9 Postanowienia końcowe**

9.1. Regulamin jest ciągle dostępny na stronie internetowej Sklepu www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl w sposób umożliwiający Klientom uzyskanie, reprodukcję i zachowanie jego treści.

9.2. Regulamin może być zmieniany. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem strony www.justynakubach.elms.pl, www.justynakubach.pl oraz www.en.justynakubach.pl oraz drogą elektroniczną na adres podany w zamówieniu.

9.3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym w komunikacie o zmianach,

jednak nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu.

9.4. Klienci, którzy nie akceptują zmian w Regulaminie, mają prawo do zrezygnowania z usług Sklepu internetowego.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2024.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, założymy, że to akceptujesz.